Betingelser for APCI (Assessment of Parent-Child Interaction) Version 1. Gældende fra 1.juli 2015. Oversigt 1. Indledning 2. Om APCI 3. Certificering 4. Brugerprofil 5. Samtykkeerklæring 6. Priser 7. Betaling 8. Rapporter 9. Behandling af personoplysninger 10. Sikker opbevaring af data og fortrolighed 11. Rettigheder 12. Forbehold 13. Ansvarsfraskrivelse 14. Skadesløsholdelse 15. Begrænset hæftelse 16. Lovvalg og værneting 1. Indledning Disse Betingelser gælder for brug af tjenesten APCI og uddannelsesforløb i forbindelse hermed, som udbydes af virksomheden Musikterapeutisk Rådgivning v/Stine Jacobsen, CVR-nr. 33795254, Gl Vejlevej 29 A, 8721 Daugård, Danmark, herefter kaldet ”Musikterapeutisk Rådgivning”. Betingelserne udgør sammen med eventuelle ordrebekræftelser en bindende aftale mellem kunden og Musikterapeutisk Rådgivning. Vi anbefaler derfor, at kunden læser Betingelserne grundigt igennem. Musikterapeutisk Rådgivning forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne. Eventuelle ændringer kan dog tidligst træde i kraft efter tre måneders varsel. De til enhver tid gældende Betingelser vil kunne findes på www.apci.dk. 2. Om APCI APCI er et online redskab og metode til brug for evaluering af interaktioner mellem forældre og barn inden for musikterapi. APCI er alene tiltænkt musikterapeuter, som er certificeret af Musikterapeutisk Rådgivning, og må derfor ikke benyttes af andre uden særskilt aftale med Musikterapeutisk Rådgivning herom. Information på APCI, herunder, oplysninger eller grafik, gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Oplysningerne på APCI kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl, som Musikterapeutisk Rådgivning herved tager forbehold for. Musikterapeutisk Rådgivning er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af APCI og de på APCI beskrevne produkter/ydelser. Musikterapeutisk Rådgivning bestræber sig på til enhver tid at stille APCI til rådighed for kunden men kan ikke garantere, at adgangen til APCI vil være uafbrudt, pålidelig eller fejlfri. Musikterapeutisk Rådgivning forbeholder sig ret til efter eget skøn at nægte kunden/brugere adgang til APCI eller dele heraf uden varsel, hvis kunden/brugere ikke overholder disse betingelser. 3. Certificering Det er muligt at ansøge om certificering i brug af APCI via hjemmesiden www.apci.dk. Musikterapeutisk Rådgivning forbeholder sig retten til at acceptere, eller afvise, en ansøgning uden nærmere begrundelse. For at blive certificeret skal ansøger på tilfredsstillende vis gennemføre et uddannelsesforløb, som indebærer mindst fem prøve-cases samt mindst 4 dages fuld undervisning. Find mere information på www.apci.dk. Manglende deltagelse/gennemførelse af uddannelsesforløbet giver ikke kunden krav på tilbagebetaling af forudbetalte beløb. 4. Brugerprofil Certificeret musikterapeuter, samt virksomheder og institutioner, som har en eller flere certificerede musikterapeuter ansat, kan oprette en brugerprofil via hjemmesiden www.apci.dk, som giver adgang til brug af APCI. Kunden har pligt til at behandle brugernavn og password fortroligt og sikkert, og må således ikke udlevere disse til andre. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til APCI uden et lovligt brugernavn og password. Kunden er ansvarlig for alle oplysninger og informationer, der afgives med dennes brugernavn og password, herunder for tilbud, accept af tilbud, påbud og meddelelser, der afgives af tredjemand ved uautoriseret brug af kundens brugernavn og password. 5. Samtykkeerklæring Kunden er selvstændigt ansvarlig for at indhente og gemme alle nødvendige samtykkeerklæringer om behandling af personoplysninger fra forældre og børn, som deltager i et forløb, hvor APCI indgår. Behandling af sådanne oplysninger i APCI foretages alene af Musikterapeutisk Rådgivning som databehandler på vegne af kunden. Hvis det konstateres, at kunden i et eller flere tilfælde har undladt at indhente de nødvendige samtykkeerklæringer, eller at en eller flere samtykkeerklæringer er utilstrækkelige eller ugyldige i henhold til lokal lovgivning, kan kundens adgang til APCI blive suspenderet eller lukket uden mulighed for tilbagebetaling af eventuelle forudbetalte beløb. I bunden af dette dokument fremgår en skabelon til brug for indhentning af samtykke. Det er kundens eget ansvar at sikre, at skabelonen er udfyldt korrekt, og at den i øvrigt opfylder lokal lovgivning. 6. Priser og fornyelse Musikterapeutisk Rådgivning tilbyder flere forskellige licenspakker og uddannelsesforløb, som fremgår af www.apci.dk. Priser og andre relevante betalingsoplysninger for igangværende licenspakker vil altid være synlige på kundens brugerprofil. Alle priser er eksklusiv moms. Licenspakker fornys automatisk på samme vilkår ved udgangen af licensperioden (fremgår af ordrebekræftelsen), eller når antallet af point er udtømt, medmindre kunden har fravalgt denne mulighed. Musikterapeutisk Rådgivning tager forbehold for fejl og prisændringer. Prisforhøjelser kan dog tidligst træde i kraft efter tre måneders varsel. 7. Betaling Musikterapeutisk Rådgivning accepterer følgende betalingsformer: - VISA - American Express - MasterCard - Kontooverførsel (kontakt slj@hum.aau.dk) Kunden kan først få adgang til at generere og downloade rapporter, når betaling for den første licensperiode er modtaget. Kundens adgang til at benytte APCI kan blive lukket helt eller delvist i tilfælde af forsinket eller manglende betaling for efterfølgende licensperioder. 8. Rapporter Når en rapport er oprettet i APCI, har kunden mulighed for at indtaste og ændre data tre gange, hvorefter denne del af rapporten låses. Kunden kan skrive og redigere i rapportens tekst et ubegrænset antal gange inden for en periode på tre måneder regnet fra oprettelsestidspunktet, hvorefter denne den af rapporten også låses. Disse automatiske processer er indført for at sikre, at rapporterne er pålidelige og objektive. Hvis den hændte låsning skyldes fejl eller forglemmelse, kan kunden anmode om at få den berørte rapport låst op ved at rette henvendelse til Musikterapeutisk Rådgivning på følgende adresse: slj@hum.aau.dk. Uanset om en rapport er låst eller ej, kan kunden altid downloade rapporten med eller uden grafer, tabeller og logo. Alle rapporter slettes dog fra APCI-databasen efter 1 år. Kunden modtager en informationsmail 4 uger inden rapporten slettet. Kunden er selv ansvarlig for løbende at gemme rapporter og data lokalt. Musikterapeutisk Rådgivning er ikke ansvarlig for tab af data, uanset om sletning sker før eller efter fristen på 1 år. 9. Behandling af personoplysninger Musikterapeutisk Rådgivning indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger om kunden og dennes medarbejdere, herunder navn, adresse, telefonnummer mv. behandles fuldt fortroligt og bruges kun til at kunne levere APCI og supporttjenester i forbindelse hermed, medmindre andet fremgår af lovgivningen. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at Musikterapeutisk Rådgivning skal opbevare oplysninger om kunden i fem år fra afslutningen af samarbejdsforholdet. Musikterapeutisk Rådgivning tilgår ikke rapporter og personhenførbare oplysninger lagret i APCI af kunden. Adgang etableres kun efter særskilt aftale med kunden og den eller de personer, som oplysningerne omhandler. Musikterapeutisk Rådgivning kan dog indhente anonymiserede oplysninger uden samtykke til statistiske formål. Såfremt Musikterapeutisk Rådgivning får adgang til og behandler personoplysninger, som kunden er dataansvarlig for, er Musikterapeutisk Rådgivning forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. 10. Sikker opbevaring af data og fortrolighed Webstedet https://my.apci.dk er SSL certificeret, hvilket betyder, at alle transaktioner foretaget til stedet og tilbage, er krypteret og sikker. Ingen data sendt mellem brugeren og serveren transporteres i almindelig tekst, men er sikret ved en krypteringsnøgle, som fjerner muligheden for at data kan opfanges eller hentet af 3. part. Filer og mapper gemt på webserveren er navngivet med individuelle nøgler, og afslører derfor ikke indikationer om, hvilke personer filerne vedrører. Anden data end fil-data gemmes i en password beskyttet database. Bruger login passwords gemmes som ”hashed values” eller i krypteret format. Webserveren, der gemmer filer og er vært for databasen, holdes sikkert bag en firewall med strenge adgangsregler. Webserveren har desuden sin egen indbyggede firewall aktiveret. Logning er lavet til hver bruger-transaktion på sitet. Oplysninger om login og rapport genereringer gemmes og kan til enhver tid tilgås hvis nødvendigt. Dette giver mulighed for at spore en bestemt handling foretaget på et ethvert givent tidspunkt. Parterne forpligter sig i øvrigt til at hemmeligholde og iagttage fuld fortrolighed i forhold til fortrolige oplysninger, som en part eller dennes ansatte, underleverandører eller rådgivere modtager fra den anden part i forbindelse med APCI. 11. Rettigheder Alle rettigheder til APCI, herunder, men ikke begrænset til, varemærke(r), koncept, software, kildekoder, grafik, layout, tekst, billeder og video, tilhører Musikterapeutisk Rådgivning. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet efter instruks fra kunden og/eller tilpasset kundens behov og ønsker. Kunden opnår alene en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til APCI på de vilkår og betingelser, som er fastsat i dette dokument og i ordrebekræftelsen. Brugsretten er betinget af, at kunden til enhver tid betaler forfaldne licensbeløb. Kunden har rettigheder til data, video, billeder, rapporter og forskningsresultater, som kunden selvstændigt har indsamlet eller frembragt via APCI. Musikterapeuter, som er certificeret af Musikterapeutisk Rådgivning i brug af APCI, er bemyndiget til at gengive dette offentligt i et loyalt og begrænset omfang. Henvisningen til APCI må ikke give det indtryk, at musikterapeuten er ansat hos Musikterapeutisk Rådgivning, eller at Musikterapeutisk Rådgivning i øvrigt er ansvarlig for den terapi og rådgivning, som musikterapeuten leverer. Musikterapeutisk Rådgivning kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser helt eller delvis til tredjemand uden kundens forudgående samtykke. 12. Forbehold Musikterapeutisk Rådgivning forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at suspendere eller lukke kundens brugerprofil i tilfælde af misbrug, manglende betaling af pligtige pengeydelser eller overtrædelse af disse Betingelser. Disse former for misligholdelse kan endvidere medføre tilbagekaldelse af certificeringer. Kunden har ikke krav på kompensation eller tilbagebetaling, såfremt Musikterapeutisk Rådgivning gør brug af disse forbehold, uanset årsagen hertil, medmindre udnyttelsen af forbeholdet er åbenbart ubegrundet. 13. Ansvarsfraskrivelse Musikterapeutisk Rådgivning udbyder APCI og undervisning i forbindelse hermed, men har ikke noget ansvar i forhold til den terapi og rådgivning, som måtte være baseret på APCI. Det er kundens eget ansvar at sikre, at terapien og rådgivningen overholder alle faglige standarder og relevant lovgivning. 14. Skadesløsholdelse Kunden skal skadesløsholde Musikterapeutisk Rådgivning i enhver henseende for alle krav eller tab, som Musikterapeutisk Rådgivning måtte lide som følge af kundens eventuelle misligholdelse af disse Betingelser eller som følge af kundens anvendelse af APCI i øvrigt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, idømte krav på vederlag og erstatning, rimelige advokatomkostninger, bøder fra offentlige myndigheder, samt eventuelle forligsbeløb, som kunden på forhånd har godkendt. 15. Begrænset hæftelse Musikterapeutisk Rådgivning er kun erstatningsansvarlig over for kunden ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. Musikterapeutisk Rådgivning er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte eller indirekte tab eller skader. Musikterapeutisk Rådgivnings ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til 50 % af det vederlag, som Musikterapeutisk Rådgivning effektivt har modtaget af kunden 12 måneder forud for tabets eller skadens opståen. Uanset størrelsen af vederlaget, kan Musikterapeutisk Rådgivnings samlede erstatningsansvar overfor kunden aldrig overstige DKK 1 million. 16. Lovvalg og værneting Disse Betingelser, og enhver tvist vedrørende levering af APCI, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med levering af APCI, skal afgøres ved Retten i Aalborg i første instans.